Företagscoaching

Som exempel på de behov som företagscoaching kan lösa är när organisationer inte fungerar som de ska. Det kan vara en personalgrupp som står inför förändringar som skapar oro. Kanske har arbetsgruppen hög stress och hög sjukfrånvaro eller så är det kommunikationen och gruppens engagemang som inte fungerar. Det kan också vara saker som ”faller mellan stolarna”, otydlig ansvarsfördelning mm.

Om medarbetare och chefer inte vet vad som förväntas av dem får verksamheten dåliga resultat och dålig lönsamhet. Tydlighet, synliggörande av verksamhetens mål och förankring hos medarbetarna är viktigt för att få en väl fungerande organisation. Det minskar stress och oro och ger gladare medarbetare. När medarbetarna trivs på jobbet presterar de bättre.

Teamskapande aktiviteter och samarbetsövningar skapar fungerande team. När man känner sina medarbetare och litar på dem så ökar viljan att samarbeta och hjälpa varandra. Det ger framgång för organisationen.

Kontakta mig gärna för en förutsättningslös diskussion om hur jag kan hjälpa er att ta er organisation vidare.

Skapar mervärde för din organisation